Från och med idag den 1 augusti är det tillåtet för cyklister och förare av moped klass II att köra på körbanan även om det finns en cykelbana i anslutning.

Beslutet som fattades av regeringen den 20 juni 2018 har inneburit en ändring av 3 kap 6 § i trafikförordningen.

Trafikförordning (1998:1276)

6 § /Träder i kraft I:2018-08-01/ Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.
   Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om
1. den cyklande fyllt 15 år, och
2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.
   Om särskild försiktighet iakttas, får trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.
   Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.
   Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §. Förordning (2018:1299).