De svenska tävlingsreglerna inom cykel uppdateras en gång per år under mars månad. Fler MTB-discipliner genomgår både mindre och större förändringar inför årets tävlingssäsong. XCM uppdaterats med bland annat en D60 klass på SM och inom XCO har det skett förändringar i ungdomsklasserna. Inom Enduro har grengruppen för DH/END/4X sett ett behov av att uppdatera och förtydliga regelverket.

– Grengrupperna fyller en tydlig roll när de faktiskt är med och utvecklar varje gren och disciplin. Även om grengrupperna inte får igenom alla sina önskemål direkt så hoppas vi att fler får upp ögonen för vad ett engagemang i grengrupperna kan leda till. Helt klart så är det så här vi vill att SCF ska fungera. Att mandatet att forma och utveckla respektive gren och disciplin ska ligga ute i verksamheten.”, säger Fredrik Kessiakoff, övergripande förbundskapten mountainbikelandslaget.

Förändringarna kommer att uppdateras i Svenska Cykelförbundets handbok för Mountainbiketävlingar under mars 2020.

Regeländringar Enduro 2020

Ändring i ”Tävlingsregler del 4 – MOUNTANBIKETÄVLINGAR, kapitel 5, Enduroarrangemang”
Argument: Grengrupp DH/END/4X har sett ett behov av att uppdatera och förtydliga regelverket. Nedan följer de ändringar som godkänts av kommissariekommittén och som kommer göras inför 2020. Understruken text är ändringar/tillägg. Genomstruken text är sådant som tas bort.

Kapitel 5 – Enduroarrangemang

1. Tävlingsform

4.5.001 Tävlingen innefattar flera transportsträckor och specialsträckor (”timed stages”). Tider noterade på alla specialsträckor läggs samman och bestämmer totaltiden. Transportsträckor räknas inte in i totaltiden.

En endurobana består av varierad terräng, Banan ska bestå av en blandning av smala, breda, långsamma och snabba stigar. Stigarnas underlag ska vara av varierande underlag. Varje specialsträcka ska i huvudsak bestå av nedförsbacke, målet ska ligga lägre än starten. Kortare uppförsbackar eller platta segment kan dock vara en del av specialsträckan.

Transportsträckor kan bestå av både liftassisterad transport och/eller klättring på stig eller väg genom att trampa upp cykeln. Inriktningen på banan ska vara till glädje för deltagaren och utmana deltagaren både tekniskt och fysiskt.
Om upplägget ovan inte kan följas ska det på förhand godkännas av SCF. Undantag kommer bara godkännas under extraordinära förhållanden.

2. Teknisk assistans

4.5.002 och 4.5.003 Maximalt ett tekniskt assistansområde kan anordnas av arrangören. Teknisk assistans från annan part är endast tillåten inom detta område. Endast en ram, framdämpare och ett par hjul får användas av den tävlande under en tävling. Ram, framdämpare och ett par hjul ska märkas individuellt av tävlingsarrangören före start och kontrolleras vid målgång. Trasiga delar får bytas ut under tävling med ett tidstillägg på 3 (tre) minuter.

3. Utrustning

4.5.004 Tävlande måste bära hjälm under hela tävlingen. I mycket tekniskt krävande terräng eller vid en tävling med mycket branta utförsbackar kan arrangören stipulera att ”fullface-hjälm” ska bäras. SCF rekommenderar i enlighet med UCI att utrustning enligt 4.3.013 ska bäras.

4. Tävlingskarta

4.5.005 En tävlingskarta skall framställas av arrangören och göras tillgänglig för alla tävlande innan den första träningen börjar. Vid längre tävlingar eller vid tävlingar där det är svårt att orientera sig, ska arrangören tillhanda tävlingskartor, som de tävlande kan ha med sig.

5. Markering av specialsträckor

4.5.006 Specialsträckor ska vara tydligt markerade med en kombination av pilar, portar och markeringsband.

4.5.007 Arrangören ska ha extra uppmärksamhet på att specialsträckan är så väl uppmärkt, att avvikande från specialsträckan ej kan förekomma.

4.5.008 På sektioner där specialsträckan är extra svår att tyda ska specialsträckan markeras med band på båda sidor av specialsträckan.

4.5.009 Lätt igenkännliga portar som åkaren måste passera emellan i form av band/bantejp ska placeras parallellt på bägge sidor av stigen på sektioner där specialsträckan är svår att läsa, definiera eller där det är möjligt att gena för ett kortare väg. Portarna ska placeras på viktiga platser och ska anges som kontrollpunkter.

6. Organisation av tävlingen

4.5.010 Arrangören ska bestämma starttider för varje specialsträcka.

4.5.011 Varje tävlande ska starta individuellt och minsta tillåtna startmellanrum är 20 sekunder.

4.5.012 Minst tre specialsträckor måste avgöras. Den totala tiden för en tävlande ska vara minst tio minuter.

4.5.013 Minst två olika banor för specialsträckor ska användas. Vid oförutsedda eller exceptionella omständigheter kan en UCI-kommissarie, efter att ha konsulterat arrangören, stryka en specialsträcka eller ta bort den från slutresultatet.

4.5.014 Det finns inga begränsningar gällande utseendet av transportsträckor. Upptransport av tävlande kan ske enligt följande sätt: 

 • Mekanisk assistans upp med bil, skidlift eller motsvarande.
 • Transport genom att trampa upp med cykeln. 

En kombination av de två alternativen är tillåten.

4.5.015 Tillräcklig träning på varje specialsträcka måste anordnas av arrangören.

7. Resultat

4.5.016 Slutresultatet beräknas genom att tiderna från samtliga specialsträckor läggs samman.

8. Bestraffningar

4.5.017 Tävlande ska uppträda sportsligt under hela tävlingen och låta en snabbare tävlande passera snarast möjligt.

4.5.018 Chefskommissarie kan behandla ett regelbrott som inte observerats av en tävlingsfunktionär om det rapporteras av minst två tävlande från två olika lag (det handlar i första hand om otillåten teknisk assistans och om tävlande som genar).

9. Flygande kontroller

4.5.019 Ett mindre antal specialtränade, flygande kontrollanter eller kommissarier kan cirkulera på banan till icke angivna platser. MC, ATV eller MTB-cykel kan användas.

10. Sjukvård

4.5.020 Arrangören ska tillhandahålla adekvat sjukvård. Arrangören ska förse varje tävlande med kontaktuppgifter till sjukvårds-organisationen.

 

Regeländringar Downhill 2020

Ändringar i ”Tävlingsregler del 4 – MOUNTANBIKETÄVLINGAR, kapitel 3, Downhillarrangemang”

Argument: Grengrupp DH/END/4X hade skickat in önskemål om större förändringar i downhillreglementet, främst i syfte att förenkla genomförandet av downhilltävlingar. Alla dessa förändringar gick tyvärr inte igenom, men gruppen har för avsikt att framledes tillsammans med kommissariekommittén försöka hitta lösningar som förenklar för arrangörer, samtidigt som säkerheten för åkarna inte försämras. Nedan följer de ändringar som kommer göras inför 2020. Understruken text är ändringar/tillägg. Genomstruken text är sådant som tas bort.

Kapitel 3 Downhillarrangemang

4.3.013 UCI rekommenderar på det bestämdaste att åkarna använder följande skyddsutrustning:

 • Rygg-, armbågs-, knä- och skulderskydd av styvt material.
 • Skydd för nacke och ryggrad.
 • Stoppning på lår och smalben.
 • Vida fullängdsbyxor i rivsäkert material med inbyggda skydd för knän och vader, eller vida shorts av rivsäkert material samt knä- och vadskydd med styv yta.
 • Långärmad tröja.
 • Heltäckande handskar.

Nationsförbund har rätt att i sina nationella regler och under sitt ansvar kräva annan skyddsutrustning än hjälm. Detta gäller också för internationella tävlingar på eget territorium. Nationsförbundet är skyldigt att själv övervaka att dessa regler efterlevs, utan inblandning från UCI. En tävlande, som ej bär den av nationsförbundet krävda utrustningen vid en internationell tävling, skall av tävlingsjuryn ej tillåtas starta efter begäran av en representant för det nationella förbundet, under ansvar av denna.

Kommentar:
De tävlande skall efterhöra om det förekommer särskilda nationsförbundsregler. Användning av skyddsutrustning utöver hjälm, kan dessutom krävas enligt nationell lagstiftning. Den tävlande ska förvissa sig om sådana regler och efterlevnad av dessa regler är den tävlandes eget ansvar. En stor bredd av utrustning är tillgänglig på marknaden och presenteras och säljs som skyddsutrustning. En del av skyddsutrustningarna tillhandahålls av tillverkare med gott rykte och kan förväntas vara kvalitetsprodukter. Med undantag av hjälmar, tycks det inte finnas någon officiell teknisk norm för skyddsutrustning enl. ovan.

Det är för närvarande inte känt på vilket sätt produkter som säljs som skyddsutrustning ger effektivt skydd, eftersom utförande och kvalitet inte testats och jämförts med en tillämplig officiell teknisk standard. Det är inte heller känt om skyddsutrustning som ger fullgott skydd vid en typ av vurpa, kan ge eller inte ge fullgott skydd vid en annan typ av vurpa. Likaså kan kombination av olika typer av skyddsutrustning visa sig vara ickegodtagbar. Exempelvis kan ett nackskydd ej passa ihop med ett ryggskydd.

Därför måste de tävlande vara mycket uppmärksamma på kvalitet och karakteristika för utrustningen, söka råd från erfarna cyklister, ledare och tekniker, skaffa utrustning från professionella och pålitliga leverantörer och ha tilltro till egen bedömning.

Den tävlande är ansvarig för valet av skyddsutrustning och dess användande i enlighet med artiklarna 1.3.001 till 1.3.003

För nationella och internationella tävlingar i Sverige gäller att nedanstående skydd skall bäras:

 • Rygg-, knä- och armbågsskydd.
 • Fullängdsbyxor i rivsäkert material med inbyggda skydd för knän eller vida shorts i rivsäkert material och knäskydd.
 • Långarmad tröja.
 • Heltäckande handskar.

4.3.022 Varje åkare ska gör minst ett åk, bör vara två åk. Om inte två träningsåk genomförts, kan åkaren nekas start. Kommissarie som ansvarar för starten ska se till att regeln efterlevs.

 

Mer information finns hos SCF

Föregående artikelUCI drar igång världscupen i eMTB Cross Country
Nästa artikelCykelförbundet ger riktlinjer till cyklister som ska utomlands på träningsläger eller tävling